ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัยทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว การโพส
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 พ.ย. 2563
2
ร่วมกิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 พ.ย. 2563
3
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 พ.ย. 2563
4
โครงการปัจฉิมนิเทศ พนักงานจ้างเหมาโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 พ.ย. 2563
5
คัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ต.ค. 2563
6
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ต.ค. 2563
7
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ต.ค. 2563
8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพ ปี 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ต.ค. 2563
9
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 ต.ค. 2563
10
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 ต.ค. 2563
11
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 ต.ค. 2563
12
ขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เป็น หอประชุมประกายเพชร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
13
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์คลาสสิก
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
14
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับดี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
15
บรรยากาศ การตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
16
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับการตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
17
โครงการประชุมชี้แจงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
18
ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ย. 2563
19
โครงการกิจกรรม speexx- up Talk Event Marketing Campaign
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.ย. 2563
20
พิธีไหว้ครู สู่ขวัญ น้อมจิตวันทาสักการะพ่อขุนผาเมือง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.ย. 2563
21
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาระพิเศษ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ย. 2563
22
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานะของพนักงานราชการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ย. 2563
23
โครงการยกระดับชุมชนฐานราก จังหวัดพิจิตร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ย. 2563
24
เทปบันทึกภาพ พิธีไหว้ครู ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
25
ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
26
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน DIGITAL ECONOMY โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
27
ประชุมสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ 5 คณะ ภาคปกติ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม สีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
28
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
29
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
30
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
31
โครงการวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริ พิธีถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
32
อบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปความรู้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการทำข้อสอบ (Tutoring TOEFL ITP)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ส.ค. 2563
33
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 ก.ค. 2563
34
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 ก.ค. 2563
35
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 ก.ค. 2563
36
บรรยากาศภาคบ่าย การประชุมรับฟังการชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.มหาวิทยาลัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
37
มรภ.เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
38
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
39
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์ เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.ค. 2563
40
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.ค. 2563
41
PCRU TV ONLINE STATION เปิดเทอมวันแรก
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 ก.ค. 2563
42
บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก (13 ก.ค.2563)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 ก.ค. 2563
43
PCRU TV ONLINE STATION การเตรียมความพร้อมด้านการจราจร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
44
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจราจร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
45
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรมบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
46
การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ก.ค. 2563
47
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วม MOU วว. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร พืชอัตลักษณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ค. 2563
48
โครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง บ้านนายม
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
49
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
50
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการสอน นักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
51
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
52
ติดตามโครงการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
53
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:17 มิ.ย. 2563
54
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานการลงคะแนนรับเลือกตั้งกรรมการสภา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
55
เปิดรับสมัครงาน ครั้งที่4
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
56
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) ภาคปกติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
57
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดี กลุ่มภาคเหนือ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
58
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2 /2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
59
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
60
ประชุม “วาระยาวเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
61
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ AIC
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
62
ประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้ หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 มิ.ย. 2563
63
ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
64
ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือก ในโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
65
Phetchabun Rajabhat University Poll over the COVID-19 showed that people were nervous and required the lockdown extension.
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
66
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เผยผลสำรวจ “ราชภัฏเพชรบูรณ์โพลล์” ชาวเพชรบูรณ์ วิตกโควิด-19 ต้องการขยายเวลาล็อคดาวน์ต่อ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
67
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบโครงการวิจัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 พ.ค. 2563
68
โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 พ.ค. 2563
69
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วม MOU กับ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมผ่านจอภาพ (Video Conference System)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:25 มี.ค. 2563
70
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
71
แนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
72
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
73
ระชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:16 มี.ค. 2563
74
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 มี.ค. 2563
75
ตลาดนัด “ University Garden Market”
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
76
โครงการพัฒนาทดสอบย่อยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
77
รายการราชภัฏนัดพบ ที่ สวท.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
78
มรภ.เพชรบูรณ์ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย แจกฟรีป้องกันไวรัสโคโรนา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:6 มี.ค. 2563
79
โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 มี.ค. 2563
80
จัดโครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
81
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
82
ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
83
ต้อนรับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
84
ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมประกายทอง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
85
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
86
พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:5 มี.ค. 2563
87
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม งานเดิน-วิ่ง วันพระราชทานนาม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ก.พ. 2563
88
เปิดนับคะแนนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
89
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
90
วันพ่อแห่งชาติ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
91
โครงการ “รด.จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในส่วนภูมิภาค
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
92
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
93
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
94
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ เจ้าอาวาสวัดศรีฐาน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
95
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Father of Royal Rainmaking Day
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
96
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
97
ภาพบรรยากาศการเเสดงดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตร้า จักประเทศเกาหลี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
98
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานผ้าพระกฐิน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
99
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรให้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยลัย
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:4 พ.ย. 2562
100
‼️‼️ ประกาศ ‼️‼️ การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
101
การประชุมหัวหน้าส่งนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
102
การประชุมหารือเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
103
สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบูรณ์ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
104
การประชุมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
105
องคมนตรีลงพื้นที่ชัยภูมิ ร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
106
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏของกลุ่มภาคเหนือ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
107
ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
108
ห้องสมุดกลางเปิดบริการนอกเวลา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
109
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
110
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
111
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมหารือคณะกรรมการ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล ครั้งที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
112
อธิการบดี แสดงความยินดีกับผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
113
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
114
พิธีปิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
115
การประกวด ดาว - เดือน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
116
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมหารือคณะกรรมการ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล ครั้งที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
117
โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
118
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ "สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
119
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
120
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
121
โครงการสัมมนาวิชาการ HR เชิงรุก สู่ยุค Digital
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
122
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
123
พิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื้องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:13 ต.ค. 2562
124
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:9 ต.ค. 2562
125
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:9 ต.ค. 2562
126
ประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:8 ต.ค. 2562
127
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน ลงพื้นที่ประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:8 ต.ค. 2562
128
29 กันยายน วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:8 ต.ค. 2562
129
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี และประเพณีท้องถิ่นแก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:30 ส.ค. 2562
130
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:30 ส.ค. 2562
131
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:29 ก.ค. 2562
132
พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:28 ก.ค. 2562
133
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
134
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
135
คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
136
สำนักวิทยฯ จัดอบรม หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการจัดทำบันทึกคำของบประมาณระดับคณะ สถาบัน สำนัก”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
137
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
138
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนชาว จ.เพชรบูรณ์ ฟรี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
139
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
140
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “รับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินท
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
141
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการสัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษ และประชาชนที่สนใจ จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
142
สสว.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนเชิงสมรรถนะของรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
143
การอบรมเชิญปฏิบัติการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
144
โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
145
ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนทุนครอบครัวประสบสาธารณภัย และนักเรียนทุนประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
146
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
147
คณะวิทยฯ เปิดโครงการ Safety Day 2019 ส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
148
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดห้องประชุมอาคารแห่งใหม่ เตรียมรองรับ การจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
149
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ให้ชุมชนบ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
150
สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.วิเชียรบุรี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
151
สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.หล่มสัก
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
152
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2526 รุ่นที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
153
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
154
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบเติมเต็ม
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
156
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:30 พ.ค. 2562
157
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:30 พ.ค. 2562
158
อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:27 พ.ค. 2562
159
โครงการอบรมผู้นำรับน้องประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562
160
งานเสวนาวิชาการ ศาสตร์กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562
161
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปี พ.ศ.2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562