ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัยทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว การโพส
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2
ผู้โพส:Administrator
วันที่:22 ก.ค. 2564
2
มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จิตอาสา ช่วยเหลืองานจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 ก.ค. 2564
3
โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 ก.ค. 2564
4
การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 ก.ค. 2564
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบลาอิเล็กทรอนิกส์"
ผู้โพส:Administrator
วันที่:19 ก.ค. 2564
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:11 ก.ค. 2564
7
ครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองทัพบกประจำปี 2564
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 ก.ค. 2564
8
การนับคะแนน การเลือกตั้ง คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:9 มิ.ย. 2564
9
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 มิ.ย. 2564
10
***ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ***
ผู้โพส:Administrator
วันที่:1 มิ.ย. 2564
11
กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Administrator
วันที่:27 พ.ค. 2564
12
***โครงการประกวดคลิปวีดิโอภาษาอังกฤษ "ความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยา เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ***
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
13
ประมวลข่าว "ราชภัฏเพชรบูรณ์ สู้โควิด-19"
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
14
มอบชุดตรวจ โควิด 19 rapid test จำนวน 417 ชุด ให้แก่ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
15
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
16
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
17
นักธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ขิง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
18
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เอื้อเฟื้อสถานที่จัดทำระบบลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 พ.ค. 2564
20
บรรยากาศการลงคะแนนหยั่งเสียงโดยวิธีการลงคะแนนลับ ในวันที่ 19 เมษายน 2564
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 เม.ย. 2564
21
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 เม.ย. 2564
22
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
23
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
24
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
25
ขยายเวลารับสมัคร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
26
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะดำเนินการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
27
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
28
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาและประกวดผลงานนักศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
29
หาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
30
โครงการการป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารสู่ชุมชน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:1 มี.ค. 2564
31
ตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:1 มี.ค. 2564
32
วันพระราชทานนามราชภัฏ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.พ. 2564
33
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้รับทุน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.พ. 2564
34
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.พ. 2564
35
มอบชุดตรวจ โควิด 19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.พ. 2564
36
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมเปิดโรงแรมช่ออินทนิล
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.พ. 2564
37
ประชุมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.พ. 2564
38
ประกาศเปิดศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.พ. 2564
39
AGRI TECH INNOVATION FAIR 2020
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:16 ธ.ค. 2563
40
พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ธ.ค. 2563
41
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รอบสอ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ธ.ค. 2563
42
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ธ.ค. 2563
43
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ธ.ค. 2563
44
ต้อนรับผู้อำนวยการส่วนจัดทำงบประมาณ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ธ.ค. 2563
45
มสธ. รับเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:27 พ.ย. 2563
46
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 พ.ย. 2563
47
ร่วมกิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 พ.ย. 2563
48
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 พ.ย. 2563
49
โครงการปัจฉิมนิเทศ พนักงานจ้างเหมาโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 พ.ย. 2563
50
คัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ต.ค. 2563
51
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ต.ค. 2563
52
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ต.ค. 2563
53
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพ ปี 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ต.ค. 2563
54
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 ต.ค. 2563
55
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 ต.ค. 2563
56
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 ต.ค. 2563
57
ขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เป็น หอประชุมประกายเพชร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์คลาสสิก
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
59
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับดี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
60
บรรยากาศ การตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
61
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับการตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
62
โครงการประชุมชี้แจงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
63
ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ย. 2563
64
โครงการกิจกรรม speexx- up Talk Event Marketing Campaign
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.ย. 2563
65
พิธีไหว้ครู สู่ขวัญ น้อมจิตวันทาสักการะพ่อขุนผาเมือง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.ย. 2563
66
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาระพิเศษ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ย. 2563
67
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานะของพนักงานราชการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ย. 2563
68
โครงการยกระดับชุมชนฐานราก จังหวัดพิจิตร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ย. 2563
69
เทปบันทึกภาพ พิธีไหว้ครู ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
70
ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
71
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน DIGITAL ECONOMY โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
72
ประชุมสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ 5 คณะ ภาคปกติ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม สีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
73
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
74
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
75
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
76
โครงการวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริ พิธีถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
77
อบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปความรู้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการทำข้อสอบ (Tutoring TOEFL ITP)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ส.ค. 2563
78
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 ก.ค. 2563
79
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 ก.ค. 2563
80
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 ก.ค. 2563
81
บรรยากาศภาคบ่าย การประชุมรับฟังการชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.มหาวิทยาลัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
82
มรภ.เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
83
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
84
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์ เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.ค. 2563
85
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.ค. 2563
86
PCRU TV ONLINE STATION เปิดเทอมวันแรก
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 ก.ค. 2563
87
บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก (13 ก.ค.2563)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 ก.ค. 2563
88
PCRU TV ONLINE STATION การเตรียมความพร้อมด้านการจราจร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
89
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจราจร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
90
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรมบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
91
การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพส:Administrator
วันที่:8 ก.ค. 2563
92
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วม MOU วว. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร พืชอัตลักษณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ค. 2563
93
โครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง บ้านนายม
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
94
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
95
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการสอน นักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
96
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
97
ติดตามโครงการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
98
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:17 มิ.ย. 2563
99
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานการลงคะแนนรับเลือกตั้งกรรมการสภา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
100
เปิดรับสมัครงาน ครั้งที่4
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
101
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) ภาคปกติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
102
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดี กลุ่มภาคเหนือ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
103
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2 /2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
104
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
105
ประชุม “วาระยาวเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
106
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ AIC
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
107
ประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้ หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 มิ.ย. 2563
108
ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
109
ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือก ในโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
110
Phetchabun Rajabhat University Poll over the COVID-19 showed that people were nervous and required the lockdown extension.
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
111
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เผยผลสำรวจ “ราชภัฏเพชรบูรณ์โพลล์” ชาวเพชรบูรณ์ วิตกโควิด-19 ต้องการขยายเวลาล็อคดาวน์ต่อ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
112
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบโครงการวิจัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 พ.ค. 2563
113
โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 พ.ค. 2563
114
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วม MOU กับ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมผ่านจอภาพ (Video Conference System)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:25 มี.ค. 2563
115
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
116
แนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
117
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
118
ระชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:16 มี.ค. 2563
119
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 มี.ค. 2563
120
ตลาดนัด “ University Garden Market”
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
121
โครงการพัฒนาทดสอบย่อยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
122
รายการราชภัฏนัดพบ ที่ สวท.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
123
มรภ.เพชรบูรณ์ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย แจกฟรีป้องกันไวรัสโคโรนา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:6 มี.ค. 2563
124
โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส:Administrator
วันที่:6 มี.ค. 2563
125
จัดโครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
126
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
127
ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
128
ต้อนรับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
129
ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมประกายทอง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
130
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
131
พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
ผู้โพส:Administrator
วันที่:5 มี.ค. 2563
132
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม งานเดิน-วิ่ง วันพระราชทานนาม
ผู้โพส:Administrator
วันที่:20 ก.พ. 2563
133
เปิดนับคะแนนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
134
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
135
วันพ่อแห่งชาติ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
136
โครงการ “รด.จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในส่วนภูมิภาค
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
137
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
138
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
139
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ เจ้าอาวาสวัดศรีฐาน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
140
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Father of Royal Rainmaking Day
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
141
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
142
ภาพบรรยากาศการเเสดงดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตร้า จักประเทศเกาหลี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
143
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานผ้าพระกฐิน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
144
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรให้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยลัย
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:4 พ.ย. 2562
145
‼️‼️ ประกาศ ‼️‼️ การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
146
การประชุมหัวหน้าส่งนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
147
การประชุมหารือเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
148
สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบูรณ์ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
149
การประชุมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
150
องคมนตรีลงพื้นที่ชัยภูมิ ร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
151
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏของกลุ่มภาคเหนือ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
152
ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
153
ห้องสมุดกลางเปิดบริการนอกเวลา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
154
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
155
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
156
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมหารือคณะกรรมการ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล ครั้งที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
157
อธิการบดี แสดงความยินดีกับผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
158
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
159
พิธีปิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
160
การประกวด ดาว - เดือน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
161
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมหารือคณะกรรมการ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล ครั้งที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
162
โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
163
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ "สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
164
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
165
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
166
โครงการสัมมนาวิชาการ HR เชิงรุก สู่ยุค Digital
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
167
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
168
พิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื้องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:13 ต.ค. 2562
169
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:9 ต.ค. 2562
170
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:9 ต.ค. 2562
171
ประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:8 ต.ค. 2562
172
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน ลงพื้นที่ประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:8 ต.ค. 2562
173
29 กันยายน วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:8 ต.ค. 2562
174
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี และประเพณีท้องถิ่นแก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:30 ส.ค. 2562
175
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:30 ส.ค. 2562
176
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:29 ก.ค. 2562
177
พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:28 ก.ค. 2562
178
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
179
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
180
คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
181
สำนักวิทยฯ จัดอบรม หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการจัดทำบันทึกคำของบประมาณระดับคณะ สถาบัน สำนัก”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
182
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
183
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนชาว จ.เพชรบูรณ์ ฟรี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
184
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
185
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “รับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินท
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
186
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการสัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษ และประชาชนที่สนใจ จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
187
สสว.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนเชิงสมรรถนะของรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
188
การอบรมเชิญปฏิบัติการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
189
โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
190
ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนทุนครอบครัวประสบสาธารณภัย และนักเรียนทุนประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
191
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
192
คณะวิทยฯ เปิดโครงการ Safety Day 2019 ส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
193
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดห้องประชุมอาคารแห่งใหม่ เตรียมรองรับ การจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
194
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ให้ชุมชนบ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
195
สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.วิเชียรบุรี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
196
สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.หล่มสัก
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
197
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2526 รุ่นที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
198
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
199
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
200
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบเติมเต็ม
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
201
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:30 พ.ค. 2562
202
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:30 พ.ค. 2562
203
อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:27 พ.ค. 2562
204
โครงการอบรมผู้นำรับน้องประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562
205
งานเสวนาวิชาการ ศาสตร์กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562
206
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปี พ.ศ.2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562