ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
โพสต์เมื่อ  12 ต.ค. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 60

นที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ตามราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในวันนี้ กองพลทหารม้าที่ 1 และมณฑลทหารบกที่ 36 ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปประกอบพิธีถวาย ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปประกอบพิธีถวาย ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์