ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA”
โพสต์เมื่อ  20 มี.ค. 2566 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 138

3 คณะ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA”

*************************************************

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA” เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์ การจัดการเรียนการสอนที่มีการระบุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับนักศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ได้ และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์