ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โพสต์เมื่อ  7 เม.ย. 2564 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 179

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีการถ่ายทอดสด ทางเฟสบุ๊ค งานประชาสัมพันธ์

****************************

ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการและลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิลงคะแนนในวันที่ 19 เมษายน 2564 ให้ทำบันทึกขออนุญาตลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้าต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยใส่ซองปิดผนึก และส่งด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ห้องประชุมศรีชมภู ในระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น. โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ นำมานับรวมกันเมื่อการลงคะแนนหยั่งเสียงสิ้นสุดลง

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ