ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1
โพสต์เมื่อ  23 ม.ค. 2566 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 166

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1

*************************************************

23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ (แห่งใหม่) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรม โดยมี รองอธิการบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนที่ใส่ใจเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น โดยใช้การสังเกต เก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไปสู่ความเป็นพลเมือง และสร้างชุมชนที่มีการยกระดับสามารถจัดการตนเองได้ ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจ หาประสบการณ์ ในการทำงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต อย่างผู้ที่มีความสามารถ เป็นคนดีต่อสังคม ในอนาคต

***************************************

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี /ภาพ/ข่าว

23 ม.ค.2566