ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โพสต์เมื่อ  7 เม.ย. 2564 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 116

คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยในที่ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด และที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตาม วิธีการที่กำหนด และที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 แล้ว

การพิจรณาครั้งนี้ ได้คัดเลือกให้ นางสาวศิรดา แสงนก ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ข้าราชการพลเรือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ