ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
โพสต์เมื่อ  7 เม.ย. 2564 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 171

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ “อินทนิลช่อสะอาด” เพื่อแสดงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายองค์กร ทำลายชาติ โดยได้จัดกิจกรรม “การประชุมเพื่อเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมมีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด พร้อมกับมอบป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริตให้แก่ตัวแทนทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม และเป็นผู้ประกาศเจตคติ ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 ข่าวน่าสนใจอื่นๆ