ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือพืชสมุนไพร สำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566
โพสต์เมื่อ  28 มี.ค. 2566 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 279

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือพืชสมุนไพร สำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566

*************************************************

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำผู้บริหารให้การต้อนรับ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

และคณะผู้บริหาร บุคลากร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และหรือพืชสมุนไพร สำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมการผลิตพืชกัญชา กัญชง และ/หรือพืชสมุนไพรอื่น ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ การผลิต การทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและเตรียมผลผลิต การสกัด การแยกสารสำคัญให้บริสุทธิ์ การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารสำคัญและสารปนเปื้อน และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากพืชกัญชา กัญชง และ/หรือพืชสมุนไพรอื่น ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้สู่การใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรอื่นๆ ร่วมกันทางการเภสัช การแพทย์ การกุศล การส่งออก การบริการ ด้านสุขภาพ ด้านอาหารและความงาม การพาณิชย์ และอื่น ๆ ทั้งนี้ โดยความสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์ สังคมไทย และถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงยารักษาโรคที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมที่ปลอดภัย ทั่วถึง และมีปริมาณที่เพียงพอ และเพื่อร่วมกันเชิงบูรณการระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการ ส่งเสริม อบรม และพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเกิดการพัฒนา องค์ความรู้ อันเป็นการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์ในวิถีชีวิตของชุมชนต่อสังคมโดยรวม