ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสต์เมื่อ  12 ต.ค. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 63

 

***********************************************

7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.รณกร ไวยนิภี ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 312 พร้อมคณะ ที่เดินทางมานิเทศติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดยมีนักศึกษาทุน จำนวน 2 คน คือ นส.นภาพร ขันทอง นักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 5 และนางสาวเบ็ญจวรรณ วงษ์กาวิน นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัน คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

โดยคณะติดตามได้เยี่ยมเยียนและติดตามผลการเรียนและเให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักศึกษา ผู้ได้รับทุนพระราชทานฯ ดังกล่าว