ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โพสต์เมื่อ  28 มี.ค. 2566 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 81

ชาว ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ แสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

********************************

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรม : การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน อีกทั้ง ยังได้ถ่ายทอดนโยบาย และการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรม ในโครงการ “อินทนิล ช่อสะอาด” ในครั้งนี้ ด้วย โดย

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม โดยให้ส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ โดยการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักคุณธรรม หลักจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดำเนินการที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ

2. ด้านการใช้งบประมาณ โดยการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไม่ถูกต้อง

3. ด้านการใช้อำนาจ ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยการกำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง ให้บุคลากรได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรภายในหน่วยงาน และมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่าบุคลากรภายในหน่วยงานกระทำความผิด เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยทุกหน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

8. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน โดยทุกหน่วยงานต้องดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถให้บริการผู้มารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว