ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการปัจฉิมนิเทศ พนักงานจ้างเหมาโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสต์เมื่อ  2 พ.ย. 2563 /   ผู้เขียน งานประชาสัมพันธ์ /  เปิดดู 201

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ พนักงานจ้างเหมาโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

***********************

>>วันที่ 30 ต.ค.2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ พนักงานจ้างเหมาโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยโคงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะเวลาการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – วันที่ 31 ตุลาคม 2563

>>การปัจฉิมนิเทศพนักงานจ้างเหมาโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งนี้ มีการนำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ของ 5 คณะวิชา และมีการอธิบายแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับจ้างโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)