สัญญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนพ.ศ. 2547

  • แทนค่า แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
  • แทนค่าแทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • แทนค่า แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • แทนค่า แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • แทนค่า แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

พระพุทธรูป

อนุสาวรีย์ประจำมหาวิทยาลัย

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีม่วง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกอินทนิล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 มี.ค. 2564 ผู้ชม 714