อาจารย์/เจ้าหน้าที่

 ติดต่อสอบถาม

  •  งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ 056-717-100 ต่อ 6116,2833
  •  งานบริการคอมพิวเตอร์ 056-717-100 ต่อ 3999
  •  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-5671-7119
      หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1121, 1122, 1129
ปรับปรุงล่าสุด 11 ก.ค. 2562