คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ

ดร.จีราพร แจ่มปัญญา
กรรมการ

นายบรรหาร บุญเขต
กรรมการ

นายประทิน นาคสำราญ
กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์
กรรมการ

นายปรีชา ประมวล
กรรมการ

นางอิศม์เดช ธำรงวัฒน์วงศา
กรรมการ

นายผดุงศักดิ์ ลี้ตระกูล
กรรมการ

นายวรยศ แก้วรัตน์
กรรมการ

ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
เลขานุการ

นางสาวระวิพันธ์ แตงตรง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางณัฐชา ก้อนทองคำ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ก.ย. 2565