คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์
กรรมการ

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
กรรมการ

นางมะลิวัน วนากรกุล
กรรมการ

นางสาวกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์
กรรมการ

นายณรงค์กร ชวาลสันตติ
กรรมการ

นายนิยม ไวยรัชพานิช
กรรมการ

ดร.จีราพร แจ่มปัญญา
กรรมการ

นายกษิต โฆษิตานนท์
กรรมการ

นายบรรหาร บุญเขต
กรรมการ

ดร.ศุภชัย คล่องขยัน
กรรมการ

นายผดุงศักดิ์ ลี้ตระกูล
กรรมการ

นางสาวยศวดี บรรพกูล
กรรมการ

นายไพโรจน์ พรเจริญ
เลขานุการ

นายฉัตรชัย เสมาทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวระวิพันธ์ แตงตรง
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ก.ย. 2562