ทำเนียบอธิการบดี

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปี
1 นายน้อย สีป้อ อาจารย์ใหญ่ 2516 - 2520
2 นายน้อย สีป้อ อธิการ 2520 - 2524
3 ผศ.สุประดิษฐ์ ลิปรัตนกุล อธิการ 2524 - 2526
4 ดร.บัญฑิต วงค์แก้ว อธิการ 2526 - 2528
5 ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร อธิการ 2528 - 2529
6 ดร.วิชัย รัตนากีรณวร อธิการ 2529 - 2531
7 ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง อธิการ 2531 - 2532
8 รศ.วันชัย วัฒนกุล อธิการ 2532 - 2536
9 รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย อธิการ 2536 - 2538
10 รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย อธิการบดี 2538 - 2542
11 ผศ.บรรจง หมายมั่น อธิการบดี 2542 - 2546
12 รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดี 2546 - 2552
13 รศ.ดร.เปรื่อง จันดา รักษาราชการแทน อธิการบดี 2552
14 ผศ.ดร. ธวัชชัย นาคะบุตร รักษาราชการแทน อธิการบดี 2552 - 2553
15 ดร.พิษณุ  กันแตง รักษาราชการแทน อธิการบดี 2553
16 รศ.ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ รักษาราชการแทน อธิการบดี 2553-2554
17 ผศ.ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด รักษาราชการแทน อธิการบดี 2554
18 อาจารย์สุวัฒน์ บุศย์เมือง รักษาราชการแทน อธิการบดี 2554 - 2555
19 ผศ. กิต บุญเอก รักษาราชการแทน อธิการบดี 2555
20 ดร.ปาณิสรา คงปัญญา รักษาราชการแทน อธิการบดี 2555 - 2556
21 รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดี 2556 - 2560
22 ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี 2560 - 2564
23 ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทน อธิการบดี 2564 - 2565
24 ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี 2565 - ปัจจุบัน
       

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 ก.พ. 2567 ผู้ชม 2246 ครั้ง ]