ข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

[ เข้าชม 4289 ครั้ง ]
เว็บไซต์หลัก :  สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ประกาศข่าว/กิจกรรม


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย


การติดต่อสื่อสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5671-7141 โทรสาร : 0-5671-7141
E-mail : Research_pcru@hotmail.com
E-mail : Research@pcru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง...

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร