การติดต่อ และการเดินทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100
โทรสาร 056-717110
อีเมล์ pcrumail@pcru.ac.th

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 ก.ค. 2562