คณะกรรมการสภาวิชาการ

ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการสภาวิชาการ

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.วิชัย ฤกษ์ภูริทัต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผศ.ดร.กนกอร บุญมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง
กรรมการ ผู้แทนคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี
กรรมการ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.เจน จันทรสุภาเสน
กรรมการ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว
กรรมการ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
กรรมการ ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สุภาพร บางใบ
เลขานุการ

ผศ.อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
เลขานุการ

นางสาววัลยา ภูจุ้ย
งานเลขานุการและการประชุม

นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน
งานเลขานุการและการประชุม

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 ก.ย. 2562