คณะกรรมการสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการสภาวิชาการ

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.อาทิตยา ขาวพราย
กรรมการ ผู้แทนคณะครุศาสตร์

ผศ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
กรรมการ ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
กรรมการ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ธนาวรรณ สุขเกษม
กรรมการ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี
กรรมการ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
กรรมการ ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สุภาพร บางใบ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววัลยา ภู่จุ้ย
งานเลขานุการและการประชุม

นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน
งานเลขานุการและการประชุม

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 ธันวาคม 2566 ผู้ชม 1643 ครั้ง ]