คณะกรรมการสภาวิชาการ

ผศ.ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการสภาวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง
กรรมการ ผู้แทนคณะครุศาสตร์

รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
กรรมการ ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
กรรมการ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
กรรมการ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.เครือวัลย์ อินทรสุข
กรรมการ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สุภาพร บางใบ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววัลยา ภู่จุ้ย
งานเลขานุการและการประชุม

นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน
งานเลขานุการและการประชุม

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ม.ค. 2565