คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)

ผศ.ดร.ปรีชา​ ศรี​เรือง​ฤทธิ์​
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ

รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการ

ดร.กำพล วันทา
กรรมการ

ดร.ธวัช กงเติม
กรรมการ

อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา
กรรมการ

ผศ.ดร. นงลักษณ์ อานี
กรรมการ

ผศ. จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
กรรมการ

ผศ. จ.ส.อ. ดร.จุฬา เจริญวงค์
กรรมการ

ผศ. ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ์
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
กรรมการ

ผศ. ประธาน เรียงลาด
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ ขอมน้อย
กรรมการ

ผศ.ดร.กมลวิช ลอยมา
กรรมการและเลขานุการ

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มี.ค. 2566 ผู้ชม 133 ครั้ง ]