คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ. จ.ส.อ. ดร.จุฬา เจริญวงค์
อีเมล chula2555@hotmail.co.th
โทรศัพท์ 056-717-100

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

ผศ.เขมปริต ขุนราชเสนา
อีเมล Karit1.khu@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 085-532-1828

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
อีเมล Paithoon.son@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 084-623-3905

อาจารย์อภินันท์ ทะสุนทร
อีเมล Apinan.tha@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 089-954-3301

อาจารย์ชัญญภัทร นกมั่น
อีเมล Snooker.us@gmail.com
โทรศัพท์ 094-024-3686

อาจารย์ณัถฑ์ เขียวงาม
อีเมล mooc212@gmail.com
โทรศัพท์ 093-693-9963

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว
อีเมล Kodkun_ka@hotmail.com
โทรศัพท์ 083-959-6765

อาจารย์ ดร.สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล
อีเมล Nonglak711@hotmail.com
โทรศัพท์ 082-646-5519

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการของมหาวิทยาลัย

นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์
อีเมล Pannisa.dan@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-971-6259

นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์
อีเมล Suparatjib17@hotmail.com
โทรศัพท์ 086-736-2023

ว่าที่ร้อยตรี ธีรภัทร์ ขอมน้อย
อีเมล Teerapat9112@gmail.com
โทรศัพท์ 080-992-9565

นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
อีเมล attachivachatchaya@gmail.com
โทรศัพท์ 082-992-6989

นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน
อีเมล Sujittar.j@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 093-138-9318

นายอนุสิษฐ์ กันคำ
อีเมล Anusit.kan@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 091-839-7791

นางสาวจะสิทธิ์พร นามวงศ์
อีเมล Jasitporn.patty@gmail.com
โทรศัพท์ 082-880-6493

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 ม.ค. 2567 ผู้ชม 1464 ครั้ง ]