คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ. จ.ส.อ. ดร.จุฬา เจริญวงค์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย ศรีสมุดคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธาน เรียงลาด

อาจารย์ณัถฑ์ เขียวงาม

อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์

อาจารย์ ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวรลักษณ์ เงินมา

อาจารย์กนกวรรณ นวาวัตน์

อาจารย์วิศิษฎ์ บิลมาศ

อาจารย์ชัญญภัทร นกมั่น

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการของมหาวิทยาลัย

นายยอดชาย สายทอง

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา

นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์

นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน

นางสาวสุรีรัตน์ บุตรดา

นางพิมพ์ชนก คำเหมือง

นายอนุสิทธิ์ กันคำ

นายปริญญา ปราบพาลา

ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย

นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มี.ค. 2566 ผู้ชม 721 ครั้ง ]