คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์

อาจารย์ธนภัทร์ วรปัสสุ

อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ

อาจารย์โกศล พิทักษ์สัตยาพรต

อาจารย์ประธาน เรียงลาด

อาจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

อาจารย์วิศิษฏ์ บิลมาศ

อาจารย์บวรลักษณ์ เงินมา

อาจารย์ ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์

อาจารย์กนกวรรณ นวารัตน์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากข้าราชการของมหาวิทยาลัย

นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ

นายเทพ เพียมะลัง

นายศิริชัย ตาลสุก

นางสาวอำภาพร นาคเพชร

นางธัญญารัตน์ คงเมือง

นางพิมพ์ชนก คำเหมือง

นางสาวปาริชาติ ยศปาน

นางสาววันวิสาข์ ชูบุญราษฎร์

นายศรศักดิ์ พิลาเกิด

นางพัชราพรรณ ศิลกุล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 ก.ค. 2562