แผนผังอาคารเรียน

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับอาคารเรียน


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1121, 1122, 1129

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 พ.ย. 2563