ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา
“ปัญญา เสฏฐา ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด”

ปณิธาน
“ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน”

เอกลักษณ์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์
“บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน”

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเน้นความเป็นเลิศสายวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 2559”

พันธกิจ

 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. การผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาและสานพลังประชารัฐสู่การพัฒนาท้องถิ่น
 4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

 1. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. มุ่งสู่ความสำเร็จเพื่อส่วนรวม
 3. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
 4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความสามัคคี
 5. ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 ก.ค. 2562