ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา
“ปัญญา เสฏฐา ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด”

ปณิธาน
“ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน”

เอกลักษณ์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์
“บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน”

วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 10 ของกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)”

ปรัชญาการศึกษา
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์เชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการทรัพยากรทุกด้านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงกำหนดพันธกิจไว้ 6 ด้านประกอบด้วย

  1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
  2. การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ
  3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว
  6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

  • P – Professional : การบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
  • C – Creativity : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทำงานเชิงรุก
  • R – Responsibility : มีความรับผิดชอบและตอบสนองต่อความต้องการ
  • U – Unity : มีความรักสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ปรับปรุงวันที่ 9 พ.ค. 2566 ผู้ชม 2673