ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา
“ปัญญา เสฏฐา ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด”

ปณิธาน
“ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน”

เอกลักษณ์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์
“บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2568)”

พันธกิจ

  1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ
  3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
  6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

  • L -  Local Wisdom University : สถาบันอุดมปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น
  • W - Willingness : ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จเพื่อส่วนรวม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • P -  Professional : การทำงานแบบมืออาชีพ ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
  • U -  Unity : การประสานสามัคคี ทำงานแบบบูรณาการ และสร้างความร่วมมือ

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 2564 ผู้ชม 792