คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อีเมล preecha.sri@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 095-325-5292

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
อีเมล kamonvit.loy@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 064-616-9919

อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา
รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และกิจการพิเศษ
อีเมล nikom.yoka@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 099-759-1626

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และเทคโนโลยี
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 086-445-1427

อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการสังคม
อีเมล piphat.cha@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-888-2336

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล surachest.aiu@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 089-961-2694

ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปะวัฒนธรรม
อีเมล kaewta.phi@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 085-212-8366

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
อีเมล autchara.kli@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-973-7179

อาจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกายภาพ
อีเมล anekpong_l@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 061-802-2112

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อีเมล sapolachet.pra@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 089-539-4175

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำฝน เบ้าทองคำ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
อีเมล namfon.boa@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 086-400-2216

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรายได้และสวัสดิการ
อีเมล kritphon.ai@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 063-351-9459

นายยอดชาย สายทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสนับสนุนงานนิติการ
อีเมล yodchai.sai@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 063-549-5429

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ อานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล nonglak.arn@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 064-419-8995

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล topkan13@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 084-113-2456

ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อีเมล panisara.kon@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 095-239-5364

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล arawan.cha@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 086-226-7789

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
อีเมล kant.amp@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-375-7012

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อีเมล krairung.k@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 089-959-6227

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 083-934-9496

อาจารย์สุภาพร บางใบ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล supaporn.ban@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 065-925-9422

รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อีเมล tannachart.w@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 095-643-6336

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อีเมล chanpim_me@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 084-180-8059

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มี.ค. 2566 ผู้ชม 2086 ครั้ง ]