คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ
อีเมล prayoon.lim@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-605-6855

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล samran.tao@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 084-132-1965

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล chainarong.khu@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 098-567-5663

รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล teerapatra.ekp@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-533-7869

อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อีเมล sirinapa.pro@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-532-3471

อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล phairoj.pho@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 096-375-6637

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์เดชา ด้วงมาก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์
อีเมล decha.dua@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 095-635-5272

อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้
อีเมล pintip.kae@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 086-929-9290

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล autchara.kli@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-973-7197

คณบดี

ผศ.ดร. นงลักษณ์ อานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล nonglak.arn@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 064-419-8995

รศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล piyarat.moo@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 091-838-3558

ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อีเมล panisara.kon@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 095-239-5364

อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล arawan.cha@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 086-226-7789

ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
คณบดีคณะครุศาสตร์
อีเมล damruswit.pat@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 089-856-2894

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อีเมล k_katawandee@hotmail.com
โทรศัพท์ 089-959-6227

ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 086-445-1427

อาจารย์สุภาพร บางใบ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล supaporn.ban@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 065-925-9422

รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อีเมล tannachart@gmail.com
โทรศัพท์ 095-643-6336

ผศ.กมล บุญเขต
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อีเมล kamol.bun@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 083-190-7429

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 ก.ค. 2563