คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

ผศ.ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อีเมล preecha.sri@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-973-3383

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.กมลวิช ลอยมา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
อีเมล kamolvit.jacky@gmail.com
โทรศัพท์ 064-616-9919

อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
อีเมล drnickwcf2022@gmail.com
โทรศัพท์ 099-759-1626

ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 086-445-1427

อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ
อีเมล piphat.cha@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-888-2336

ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
อีเมล kaewta.phi@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 085-212-8366

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และบัณฑิตศึกษา
อีเมล autchara.kli@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-973-7179

อาจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกายภาพ
อีเมล athammathiwat@gmail.com
โทรศัพท์ 061-802-2112

ผศ.ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศูนย์บริการและรายได้
อีเมล kenoto@gmail.com
โทรศัพท์ 063-351-9459

ผศ.น้ำฝน เบ้าทองคำ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
อีเมล namfon.boa@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 086-400-2216

คณบดี

ผศ.ดร. นงลักษณ์ อานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล nonglak.arn@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 064-419-8995

ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล topkan13@hotmail.com
โทรศัพท์ 084-113-2456

ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อีเมล panisara.kon@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 095-239-5364

อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล arawan.cha@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 086-226-7789

ผศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
อีเมล kant.amp@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 081-375-7012

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อีเมล k_katawandee@hotmail.com
โทรศัพท์ 089-959-6227

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 083-934-9496

อาจารย์สุภาพร บางใบ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล supaporn.ban@pcru.ac.th
โทรศัพท์ 065-925-9422

รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อีเมล tannachart@gmail.com
โทรศัพท์ 095-643-6336

ผศ.จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อีเมล chanpimm_2520@hotmail.com
โทรศัพท์ 084-180-8059

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 07/07/2565