ข่าวประกาศ

เรื่องเปิดรับสมัครบริษัทประกันภัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นักศึกษา
รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 นั้นเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารใบสมัครระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566

2. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 24 มกราคม 2566

ดาวน์โหลด  รายละเอียดการสมัคร  ใบสมัคร

 โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 2565
ไฟล์แนบ -