วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เป็นทุนสมทบการดำเนินงานของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารช่ออินทนิล
3. เป็นทุนเริ่มต้นในการทำหอเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์