ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า บุลพร สุริยะ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ลภัสรดา มังคลาด


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ทองจิตติ


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิวัฒน์ คำภีระ


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า อภิวัฒน์ คำภีระ


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า เอกมัย ต๊ะสิงห์


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า คง ยาคำ


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางพรนิดา พรรณา


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า าท


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายพลาธิป เจนไชย


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางวาสนา สุขประเสริฐ


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายคงสิทธิ์ งอกงาม


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศุภกร แย้มยิ้ม


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า กฤษดา ศรีวิชา


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ธนภัทร เพ็งบุญรอด


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า กิตาหรัง พรหมมา


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชพรรณ ชีพพานิช


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ศรีไพร สีเกาะ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า วิภาวดี ผกามาศและครอบครัว


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพนธ์ เพาะผักเเว่น


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า วีระพงษ์​ ปิ่นเมือง


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ศิรดา แสงนก


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นิชธาวัลย์ ชื่นบุณ


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อิทธิ​พัทธ์​ ทะมาตร


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายเฉลิมวุฒิ คำแพง


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า กัลยภาพรรณ เกิดเดช


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า วัฒนพงษ์​ คนขยัน


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วรปรัชญ์ แก้วทิตย์


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า สุภาวดี ลับเเล


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายคงสิทธิ์ งอกงาม


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายคงสิทธิ์ งอกงาม


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายคงสิทธิ์ งอกงาม


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ลลิตวดี​ วัฒนโชคมงค​ล


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวระพีพร ระวิโรจน์


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า วาสนา วงศ์ษา


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสังวาลย์ ฉิมคง


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสังวาลย์ ฉิมคง


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภสิทธิ์ คนเกณฑ์


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ขจรพงศ์ วงญาติ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐธัญ เเพงทอง


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชราภรณ์ แก่นนาก


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายสันธยา นันทพรหม


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ กันยา


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิยดา หาทรัพย์


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปนัดดา มืดหล้า


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายไพโรจน์ พรเจริญ


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยา สมัครการ


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยา สมัครการ


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิจิตรา. เสนานุช


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย.อมรเทพ นาถนอม


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางวาสนา สุขประเสริฐ และครอบครัว


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางวาสนา สุขประเสริฐ และครอบครัว


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ทองจิตติ


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิยามนต์​ บุตรตรีสาน


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสำเนียง สุขเมือง และครอบครัว


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิชานาถ ทูลตาและครอบครัว


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิชานาถ ทูลตาและครอบครัว


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พิมาย ผดุงโกเมตร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า สุภาพร ช่วยมะลิ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายศิริชัย ตาลสุก และครอบครัว


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทิมา คุ้มภัยเพื่อน และนางสาวชญาดา พรมทอง


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววาสนา จันทร์ดี


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านางปาริชาติ ลาจันนนท์


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ศัตยา


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า จุฑามาศ ตู้ภูมิ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า กุหลาบ ชาติชะนะ


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์ และครอบครัว


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า Pornpimol Onsri and Family


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พิทยารัตน์


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปนัดดา มืดหล้า


ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมนทิรา ศิริวรรณ์


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พรรณวษา ขยันการ


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พรรณวษา


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ฉลาด ยืนยาว


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปนัดดา วงศ์โสม


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดิษฐพล ตั้งมั่น


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิรักษ์ อุ่นดี