PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY
การให้บริการงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต