ข่าวประกาศ

เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนฝึกประสบการณ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด

สมัครได้ที่ : Click

อ่านรายละเอียดของประกาศเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีดังนี้
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานเทียบเคียง CEFR ระดับ B1 ขี้นไป
3. มีความประพฤติดี รับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
5. เป็นผู้ที่สามารถร่วมเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567
6. เป็นผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ไปฝึกประสบการณ์และรายงานการเดินทางไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ
ต่ออที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาแบ่งปันแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
7. ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะบดีของคณะที่สังกกัด

รายละเอียดตำแหน่งและทักษะที่จำเป็นของการฝึกประสบการณ์
1. ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ (Library Assistant)
2. มีทักษะการสื่อสารเพื่อให้บริการผู้ใช้ห้องสมุดที่มีความหลากหลาย
3. มีทักษะการเขียน และพิมพ์เพื่อการสืบค้นหนังสือ
4. มีทักษะการอ่านเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ภายในห้องสมุด
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2566
ไฟล์แนบ -