แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.

การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย.... พ.ศ. ....
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย.... พ.ศ. .... เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ดังนั้น ขอความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย.... พ.ศ. ....

สรุป
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 การดำเนินการ
หมวด 3 การประกันคุณภาพและการประเมิน
หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ
หมวด 5 การกำกับและดูแล
หมวด 6 ตำแหน่งทางวิชาการ
หมวด 7 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
หมวด 8 บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เลือกหัวข้อที่จะแสดงความคิดเห็น)


บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทนำ

มาตรา ร่าง พ.ร.บ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ