มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หัวข้อการอบรม

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการอย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เล็งเห็นความสำคัญจึงกำหนดให้มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งระบบดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านธุรการโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง การรับ การส่ง หนังสือภายในหรือภายนอก งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และได้ติดตามผลการดำเนินงานหลังจากการอบรมในแต่ละครั้ง ทำให้ทราบถึงปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการอบรมและการติดตามผลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น จนกว่าผู้ใช้งานระบบจะมีความเข้าใจและการทำงานที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานการสร้าง การรับการส่งหนังสือภายในและการรับการส่งหนังสือภายนอก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการส่งเสริมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ 2) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการทำงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3) เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เพื่อให้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยฯ
ค่าลงทะเบียน
0 บาท
วัน/เวลา
วันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 08.30น. - 16.30น.
สถานที่อบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร9)
จำนวนที่รับ
40 คน
 
เอกสารเพิ่มเติม

รายชื่อผู้เข้าอบรม
ค้นหา ::
 
 
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
E-mail
 
หมายเหตุ
1
นางสาว ชลลพรรษ กองเตย งานคลัง t-chonlapat@hotmail.com
2
นางสาว บุศรินทร์ พลพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ hong_sky99@hotmail.com
3
นางสาว ภัทรวดี แถมศิริ คณะครุศาสตร์
4
นาย สังคม พาเวียง สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ kom7879@hotmail.com
5
นางสาว วารินทร์ เพชระบูรณิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6
นางสาว รัชนีพร ลีกีรติกุล คณะวิทยาการจัดการ ิิิbeer_lee2411@hotmail.com
7
นางสาว หนึ่งฤทัย นิลเหล็กเพชร คณะวิทยาการจัดการ somsom2532@hotmail.com
8
นางสาว วาสนา จันทร์ดี คณะวิทยาการจัดการ tim6969tim@hotmail.com
9
นางสาว วิไลวรรณ สุขโฉม งานทรัพย์สินและสวัสดิการ Tang_2530@hotmail.co.th
10
นางสาว วนิดา ภักดิ์จรุง คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
11
นางสาว เพชรรัตน์ ทองหมู่ อาคารช่ออินทนิล kootim_8888@hotmail.com
12
นางสาว อภิรดี แก้วดอนเมือง งานตรวจสอบภายใน
13
นางสาว กิตติกานต์ กิตติชญานันท์ งานตรวจสอบภายใน
14
นางสาว ชุติมา พุฒอ่อน สถาบันวิจัยและพัฒนา chutii2011@hotmail.com
15
นาง ภาณุมาศ ทองสี สถาบันวิจัยและพัฒนา
16
นางสาว มณีนุช เกตุแฟง สถาบันวิจัยและพัฒนา tan1322@hotmail.com
17
นาง ยุพารัตน์ รังษีสกรณ์ งานประชุมและพิธีการ yu_pa_rut@hotmail.com
18
นางสาว จุฑามาส ชื่นใจ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
19
นางสาว สินนภา มามั่ง งานพัสดุ
20
นางสาว สังวาลย์ ฉิมคง งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
21
นาง รัตนา ชมมัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22
นางสาว พุทธิดา ทองเรียง งานบริหารและธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี puttida_van@hotmail.com
23
น.ส. ศิริลักษณ์ บุญศิริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร hmunok@hotmail.com
24
น.ส. ภาณุพรรณ คำพุฒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร hmunok@hotmail.com
25
นางสาว เนตรนพิศ สุนลี สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา gust_2425@hotmail.com
26
นางสาว อารีรัตน์ ใจหนัก งานประกันคุณภาพการศึกษา areerut_love@hotmail.com
27
นางสาว อัญญาณี เทศประสิทธิ์ งานประชาสัมพันธ์
28
นางสาว อัมพวรรณ ชุมพรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
นางสาว พิมลประวีย์ ขวัญเพชร กองพัฒนานักศึกษา
30
นาง สุวรรณี พุฒตรง กองนโยบายและแผน
31
นางสาว สุกัญญา ทับทอง คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
32
นางสาว นิภาพร แก้วบาง งานบัณฑิต
33
นาง เพชรรินทร์ สีตะระโส คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
34
นางสาว แสงจันทร์ สอนสว่าง คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
35
นาย สันธยา นันทพรหม คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
36
นาง นิภาพร ตาแก้ว คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
37
นางสาว ลักษณ์คณา พงษ์สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
นาย ณฐกร ทันวงษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
นางสาว วรินธร ชาติสุภาพ คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
40
นางสาว ระวิพันธ์ แตงตรง กองพัฒนานักศึกษา แบบประเมิน
41
นาง ลัดดา ศักดิ์เศรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำรอง
42
นาย ปริญญา ปราบพาลา คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
สำรอง
43
นาย ธนภณ ธนชัยกรกุล โรงเรียนบ้านยางหัวลม amnartnoi52@gmail.com
สำรอง
แสดงหน้าที่
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154 http://www.pcru.ac.th/arc