SEP.
28
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
     
AUG
31
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล  
     
AUG
28
สวพ. ขอเชิญเข้าร่วม ชม ชิม ช็อป อินทนิล มาร์เก็ต แฟร์  
     
AUG
9
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
     
JUL
9
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหรือผู้สนใจเพื่อเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ภาคพิเศษ และภาคปกติ ภ  
     
MAY
17
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
OCT
12
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(จ้างเหมา) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)  
     
OCT
1
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน ๒ อัตรา (The Recruitment of Foreign Teachers for 2 p  
     
SEP.
21
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
     
SEP.
15
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนด  
     
SEP.
11
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
     
SEP.
6
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
Online : 18
Today : 1,015
 Yesterday : 1,102
This Month : 16,253
 This Year : 605,432
Total : 5,400,401
^ Back to Top