FEB
25
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ  
     
NOV
7
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
     
NOV
3
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๓ หน่วยงาน ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.  
     
OCT
29
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
     
SEP.
28
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
     
AUG
31
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
MAR
20
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (ครั้ง  
     
MAR
20
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาก  
     
MAR
13
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ  
     
MAR
13
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ  
     
MAR
12
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๒ อัตรา (The Recruitment of Foreign  
     
MAR
7
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาล  
Online : 10
Today : 149
 Yesterday : 281
This Month : 15,767
 This Year : 51,410
Total : 5,534,499
^ Back to Top