SEP.
7
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๓ หน่วยงาน ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.  
     
JUN
19
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ส  
     
MAY
9
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ๒ หน่วยงาน ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.  
     
APR
27
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรม  
     
APR
27
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
     
APR
21
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  
     
SEP.
19
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
     
SEP.
15
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ตำแหน่งอาจารย์ปร  
     
SEP.
13
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้  
     
AUG
24
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  
     
AUG
10
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที  
     
AUG
2
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลั  
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
Online : 20
Today : 250
 Yesterday : 1,509
This Month : 33,155
 This Year : 599,886
Total : 4,545,661
^ Back to Top