PCRU E-NEWS
มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556
          PCRU E-NEWS
มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์ เตรียมสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556
       

          ที่ห้องประชุมศรีชมภู  นางพัชริยา  ศรีสด ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เชิญคณะกรรมการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2556 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556  ณ หอประชุมประกายทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น.
            ในที่ประชุมได้มีการ แนะนำถึงแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการ เช่น ด้านบุคลิกภาพ  การแต่งกาย  ท่วงทีวาจา และปฏิภาณไหวพริบของผู้สมัครเป็นนักศึกษา   รวมถึงการแนะนำเรื่องการย้ายสาขาของนักศึกษาที่อาจจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในวันที่ สอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช.  ปีการศึกษา 2556 ด้วย
            ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 056-717119


โดย : นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่ : 2013-05-02 / 12:14:55

จำนวนผู้ชม : 625

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110
pcru@pcru.ac.th