ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวอินทนิล ครบรอบ 40 ปี จากวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
          PCRU E-NEWS

ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวอินทนิล ครบรอบ 40 ปี จากวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวอินทนิล ครบรอบ 40 ปี จากวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าชาวอินทนิล ครบรอบ 40 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 14 ก.พ.2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการรวมพลังให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดความภาคภูมิใจการเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเพื่อเป็นการรวมตัวกันของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อีกด้วย
                                                                กำหนดการ
คืนสู่เหย้าชาวอินทนิล ครบรอบ ๔๐ ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                                     วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
                ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง และหอประชุมประกายเพชร
.                ....................................................................................................................................
 

เวลา ๐๗.๐๐ –๐๗.๓๐ น.  -คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                                   ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                       - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                       - ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ล่วงลับไปแล้ว
                       - พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และกล่าวคำถวายข้าวสารอาหารแห้งและ  ปัจจัยไทยธรรม
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. - นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณร ๔๐ รูป รับบิณฑบาต
                       - เสร็จพิธีสงฆ์
                                                            *******************
 

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวันครบรอบ ๔๐ ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 เวลา ๐๘.๓๐ น. -พิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนผาเมือง ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                            ทุกชั้นปี
เวลา ๐๙.๐๐ น.  - ตั้งขบวนบริเวณหน้าอาคารช่ออินทนิลและแห่ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไปประกอบพิธี
                              ณ หอประชุมประกายเพชร
                          -คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน
                            ณ หอประชุมประกายเพชร และลงนามถวายพระพร
                          - เปิดเพลงพระราชนิพนธ์
                          -พิธีกร (นายพงษ์จักร  ดาบเพ็ชรมณี และ นางสาวอโณทัย  พลเยี่ยม) เชิญประธาน อธิการบดี                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนาม
                           -ถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ
                           - ประธานถวายเครื่องราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯบนเวที
                            -ประธานอ่านคำถวายราชสดุดีพระเจ้าอยู่หัวฯ และคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ณ บริเวณด้านหน้าเวที
                             -ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี
                             -เสร็จพิธี
เวลา ๑๑.๐๐ -๑๕.๐๐ น.- กิจกรรมพัฒนาบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยฯ
 

กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวอินทนิล ครบรอบ ๔๐ ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
เวลา ๑๘.๐๐ น.   -งานคืนสู่เหย้าชาวอินทนิล ๔๐ ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
           พิธีกร (นายพงษ์จักร  ดาบเพ็ชรมณี และ นางสาวอโณทัย  พลเยี่ยม) เรียนเชิญอธิการบดี
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธาน ในงานกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานฯ
เวลา ๑๙.๐๐ น.    -พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าดีเด่น
                             -ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่าและผู้ที่มาร่วมงาน รับประทานอาหารร่วมกัน
-การแสดง/ดนตรี
 
 

***หมายเหตุ***                    
๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
   - คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ : ชุดปกติขาว/ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ
   - นักศึกษา : แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย รายนามอาจารย์อาวุโสที่เชิญร่วมพิธีมุทิตาจิต อาทิ เช่น
                      ๓.๑ อาจารย์น้อย  สีป้อ
                      ๓.๒ อาจารย์สุวัฒน์  บุศย์เมือง
                      ๓.๓ อ.วิชัย  กีรนะติวรณ์
                      ๓.๔ อ.สุประดิษฐ์  ลิปรัตนสกุล  
                      ๓.๕ รศ.วันชัย  วัฒนกุล
                      ๓.๖ รศ.เชิดชัย  โชครัตนชัย
                      ๓.๗ ผศ.บรรจง  หมายมั่น
                      ๓.๘ รศ.ดร.เปรื่อง  จันดา
                      ๓.๙ ผศ.ฟองจันทร์  กิจจารักษ์    
                      ๓.๑๐ ผศ.สมพร  แพ่งพิพัฒน์
                      ๓.๑๑ ผศ.พรทิพย์  แย้มพงษ์
                      ๓.๑๒ ผศ.ประมวล  โภชกะ
                      ฯลฯ
            ๔. ศิษย์เก่าที่มาร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกทุกท่าน

 
                                                กำหนดการงานสังสรรค์ศิษย์เก่า
“คืนสู่เหย้า ชาวอินทนิล 40 ปี จากมหาวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”
                                     วันพฤหัสบดีที่  14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

 18.00  น                   - เริ่มรับลงทะเบียน / รับของที่ระลึก
18.30  น                    - วงดนตรีจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์บรรเลง
19.00  น                    - พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และเชิญตัวแทนอาจารย์อาวุโสขึ้นเวที
                                  - ตัวแทนศิษย์เก่ามอบดอกไม้คารวะตัวแทนอาจารย์อาวุโส
 19.30 น.                    - ประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์( ดร.วิศัลย์  โฆษิตานนท์) กล่าวต้อนรับการกลับมาเยือนของอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน
                                - ศิษย์ปัจจุบัน  ศิษย์เก่าร่วมร้องเพลง มาร์ชวิทยาลัยครูฯ/มาร์ชสถาบันราชภัฏ/
      มาร์ชมหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                                - ศิษย์เก่าอาวุโสมอบเข็มกลัดดอกอินทนินให้แก่ศิษย์เก่าที่มาร่วมงานทุกคน
20.00  น                    - เปิดฟอร์ รำวง / ลีลาศ
21.00  น                    - พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2556
21.20  น                    - ดนตรี / ลีลาศ / รางวัลรูเล็ต
24.00 น                     - ปิดงาน
 

 
 
                                                ----------------------------------------
 
                                

  
 
                                
  
   

.


โดย : นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์
วันที่ : 2013-02-07 / 14:36:09

จำนวนผู้ชม : 2181


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5671-7100 โทรสาร 0-5671-7110
pcru@pcru.ac.th