PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 3
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 11
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 103
  ผู้เข้าชมปีนี้: 632
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 38173
2016-02-09
เวลา : 08:08:28 AM
 

 

  PCRU E-NEWS
 

  ร่วมให้กำลังใจคณะทัพกีฬาที่จะไปแข่งขัน พิงคนครเกมส์....
 

  ประชุมเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏภคเหนือ ครั้งที่ 1/2559 ....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 13 ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2559....
 

  ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 “กล้วยกับภูมิปัญญาไทย”....
 

  การประชุมสภา มรภ.พช....
 

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 ....
 

  บรรยากาศการกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ “มะขามหวานเกมส์” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 24 ม.ค.2559....
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ “มะขามหวานเกมส์” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง....
 

  สรุปข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำ วันที่ 22 มกราคม 2559 ....
 

  พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง....
 

  อธิการบดี มรภ.พช มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2559 ....
 

  สาขาวิชาภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู”....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 12....
 

  คณะมนุษยฯ จัดอบรม “ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล”....
 

  คณะวิทยาการจัดการ ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2559....
 

  รับรายงานตัว นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสิทธิพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559....
 

  มอบเงินแก่ครอบครัวบุคลากรที่เสียชีวิต....
 

  ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์....
 

  สำนักวิทยฯจัดโครงการเปิดประตูเศรฐกิจอาเซียนอาชีพสร้างรายได้ ภายใต้ห้องสมุดมีชีวิต....
 

  สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ....