PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 3 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 6
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 27
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 149
  ผู้เข้าชมปีนี้: 3545
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 34084
2015-07-08
เวลา : 14:06:11 PM
 

 

  PCRU E-NEWS
 

  ประกาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า
 

  ข่าวจากหน่วยหอพักนักศึกษา มรภ.พช.
 

  กำหนดการอบรมคุณธรรม จริธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
 

  **นศ.ใหม่ อย่าลืม**นำใบเสร็จมารับเสื้อเฟรชชี่
 

  อบรมผู้นำรับน้องและประชุมเชียร์ อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558
 

  "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"
 

  บรรยากาศการเปิดซองประมูลร้านค้า อาคารโภชนาการ (หลังใหม่)
 

  บรรยากาศ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  บรรยากาศการสอบคัดเลือก นศ.ภาคปกติ ของคณะครุศาสตร์
 

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก
 

  รายการราชภัฏนัดพบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  การอบรมทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1
 

  ปตท.เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก
 

  รับ นศ.ครุศาสตร์ เพิ่ม 19 คน
 

  กำหนดการพิธีเปิด ปั้ม ปตท.
 

  บรรยากาศ ยื่นเอกสาร กยศ.และ กรอ
 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557
 

  กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการพูดและการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของนักแนะแนวการประชาสัมพันธ์การศึกษา รุ่นที่ 1