PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 3 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 11
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 31
  ผู้เข้าชมปีนี้: 1268
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 31807
2015-03-03
เวลา : 18:15:24 PM
 

 

PCRU E-NEWS
  กิจกรรมแจกสุกรพันธุ์เหมยซาน เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  นักวิจัยระดับดีมาก
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประจำปี 2557
  ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน จากกระทรวงศึกษาธิการ
  กยศ. ปรับเกณฑ์ใหม่ ให้คัดกรองสถานศึกษาทุกระดับ แถมผูกติดผลประเมิน สมศ. และมีโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ขณะที่ตัวผู้กู้สายสามัญต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ส่วนผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ในทุกภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียนต้องร่วมกิจกรรมอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชม.
  อธิการบดี มร.พช ร่วมวางพวงมาลางานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ
  PCRU E-NEWS
 

  กิจกรรมแจกสุกรพันธุ์เหมยซาน เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 

  นักวิจัยระดับดีมาก
 

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประจำปี 2557
 

  ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน จากกระทรวงศึกษาธิการ
 

  กยศ. ปรับเกณฑ์ใหม่ ให้คัดกรองสถานศึกษาทุกระดับ แถมผูกติดผลประเมิน สมศ. และมีโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ขณะที่ตัวผู้กู้สายสามัญต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ส่วนผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ในทุกภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียนต้องร่วมกิจกรรมอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชม.
 

  อธิการบดี มร.พช ร่วมวางพวงมาลางานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 18-2-58
 

  ทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 14-2-58
 

  มร.พช (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5 หน่วยงาน
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำวันที่ 12 2 58
 

  เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

  โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จำประปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

  14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนามราชภัฏ
 

  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 9-2-2558
 

  สำนักวิทยฯ เปิด โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

  ขอเชิญ พนักงานสายปฏิบัติการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร
 

  ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 

  ประกันคุณภาพสัญจร ศูนย์ สำนัก สถาบัน ประจำปี 2558