PCRU E-NEWS

  จำนวนผู้ชม On Line: 2 คน
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 19
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 11
  ผู้เข้าชมเดือนนี้: 408
  ผู้เข้าชมปีนี้: 1721
  ผู้เข้าชมมากที่สุด: 175
  ผู้เข้าชมทั้งหมด: 39262
2016-04-29
เวลา : 22:53:51 PM
 

 

PCRU E-NEWS
  โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อติดตามสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 22
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม “พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้งาน
  หลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรม วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์
  งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพูดและการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ของนักแนะแนวการประชาสัมพันธ์การศึกษา รุ่นที่ 2”
  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำวันที่ 22-4-59
  PCRU E-NEWS
 
  โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อติดตามสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 22....
 

  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม “พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้งาน....
 

  หลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรม วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์....
 

  งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพูดและการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ของนักแนะแนวการประชาสัมพันธ์การศึกษา รุ่นที่ 2”....
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำวันที่ 22-4-59....
 

  อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 4/2559....
 

  อธิการบดีร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผว.เพชรบูรณ์....
 

  การประชุมกรรมการบริหารและกรรมการยกร่างหลักสูตร พ.ศ. 2559 ....
 

  การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล....
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำวันที่ 8-4-59....
 

  ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2559 ******************************************** วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 / 2559 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี....
 

  ประชุมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์....
 

  โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา "วันอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสงกรานต์....
 

  ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....
 

  ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำวันที่ 31-3-59....
 

  จดหมายข่าวอินทนิล ฉบับที่ 21....
 

  ขอเชิญติดตามรับฟังราย President Meets People....
 

  ต้อนรับ ผอ.สพม.40 จ.เพชรบูรณ์ คนใหม่....
 

  การอบรม เผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา....