PCRU : แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เมื่อ : 20 ธันวาคม 2555
จำนวนคนดู : 1296
   

ตามที่ คณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณงานบริการวิชาการแก่คณะ/สำนัก/สถาบัน ซึ่งมีมตีที่ประชุมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ ดังเอกสารแนบนี้

http://research.pcru.ac.th/research/index.php?option=com_content&view=article&id=195&catid=37

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5... ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาล เมื่อ 10 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ของดใช้ห้องเรียนอาคารเฉ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ของดใช้ห้องเรียนอาคารเ เมื่อ 6 กันยายน. 2556  read more+...
ประกาศผลการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกา... ประกาศผลการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกา เมื่อ 2 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนก... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนก เมื่อ 29 สิงหาคม 2557  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ(อาจารย์ประจำพิเศษ) ที่ผ่... ประกาศฯ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ(อาจารย์ประจำพิเศษ) ที่ผ่ เมื่อ 9 ตุลาคม 2557  read more+...
^ Back to Top