PCRU : แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เมื่อ : 20 ธันวาคม 2555
จำนวนคนดู : 706
   

ตามที่ คณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณงานบริการวิชาการแก่คณะ/สำนัก/สถาบัน ซึ่งมีมตีที่ประชุมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ ดังเอกสารแนบนี้

http://research.pcru.ac.th/research/index.php?option=com_content&view=article&id=195&catid=37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา เมื่อ 13 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. เพื่อเข้... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที เมื่อ 20 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศจาก หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร... ประกาศจาก หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร เมื่อ 28 สิงหาคม 2556  read more+...
ขอเชิญุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม... ขอเชิญุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อ 21 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศเปิดใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์... เนื่องจากอาคารหอสมุดหลังใหม่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้ เมื่อ 16 ธันวาคม 2555  read more+...
^ Back to Top