PCRU : ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555
จำนวนคนดู : 1348
   

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมกา... ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงกา เมื่อ 24 ธันวาคม 2555  read more+...
ขอเชิญุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม... ขอเชิญุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อ 21 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง... ประกาศฯ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง เมื่อ 18 มิถุนายน 2558  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์... เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้ารา เมื่อ 22 ตุลาคม 2556  read more+...
^ Back to Top