PCRU : ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2555
จำนวนคนดู : 865
   

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหน... ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหน เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557  read more+...
กำหนดวันนัดสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึก... กำหนดวันนัดสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึก เมื่อ 21 กรกฎาคม 2556  read more+...
ประกาศ การสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนสมเด็จ) สำหรับนักศึกษาหญิง ที... ประกาศ การสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนสมเด็จ) สำหรับนักศึกษาหญิง ที เมื่อ 29 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในก... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในก เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
^ Back to Top