PCRU : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสิทธิพิเศษ

เมื่อ : 30 ตุลาคม 2555
จำนวนคนดู : 8106
   

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  รอบสิทธิพิเศษ (รอบโควตา)   ระหว่างวันที่  1 – 30 พ.ย. 2555   โดยผู้สมัครในรอบนี้มีสิทธิสมัครขอรับทุนเรียนฟรี จำนวน 50 ทุน ในประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถสมัครได้  3 ช่องทาง คือ 1.สมัครได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.สมัครได้ที่อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน  3.สมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครส่งมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
             ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/index/admission/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .056 – 717119
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบ... ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก เมื่อ 17 ตุลาคม 2556  read more+...
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์แล... ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์แล เมื่อ 22 ธันวาคม 2557  read more+...
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดรา... ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดรา เมื่อ 25 มีนาคม 2557  read more+...
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ จำนวน ... ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ จำนวน เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557  read more+...
^ Back to Top