PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 2264
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง แจ้งน... ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง แจ้งน เมื่อ 3 ธันวาคม 2556  read more+...
ขอเชิญ เข้าร่วม โครงการจัดประชุมการยกระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS ... ขอเชิญ เข้าร่วม โครงการจัดประชุมการยกระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS เมื่อ 28 สิงหาคม 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์... ประกาศฯ เรื่อง สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อ 23 มกราคม 2558  read more+...
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำห... ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำห เมื่อ 15 สิงหาคม 2556  read more+...
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำห... ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำห เมื่อ 7 สิงหาคม 2556  read more+...
^ Back to Top