PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 2527
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 25... การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 25 เมื่อ 24 มิถุนายน 2558  read more+...
งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556... ตามที่ คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้ร่วมกันพิจารณางานบริการวิชาการ เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. เพื่อเข้... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที เมื่อ 20 มิถุนายน 2556  read more+...
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประกาศ เ... โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กองพัฒน เมื่อ 18 เมษายน 2557  read more+...
^ Back to Top