PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 969
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการด... วันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยา เมื่อ 30 ตุลาคม 2555  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลการปฏิ... ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลการปฏิ เมื่อ 1 มิถุนายน 2557  read more+...
งานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556... ตามที่ คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้ร่วมกันพิจารณางานบริการวิชาการ เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าพื้นที่โดยวิธ... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าพื้นที่โ เมื่อ 14 ตุลาคม 2556  read more+...
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนัก... สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรองผู้อำนวยการและหัวหน้างา เมื่อ 30 ตุลาคม 2555  read more+...
^ Back to Top