PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 905
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจ... ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศหน่วยทุนการศึกษา เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางก... ประกาศหน่วยทุนการศึกษา เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางก เมื่อ 14 มิถุนายน 2556  read more+...
เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงกบนาตามแนวเศรษฐกิ... คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา เมื่อ 13 พฤษภาคม 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัย... ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัย เมื่อ 3 ตุลาคม 2556  read more+...
^ Back to Top