PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 965
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร... คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภ เมื่อ 21 ธันวาคม 2555  read more+...
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัย... ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัย เมื่อ 3 ตุลาคม 2556  read more+...
เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงกบนาตามแนวเศรษฐกิ... คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556  read more+...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องผู้ที... ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องผู้ที เมื่อ 29 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย... ชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน สังกัดกองพัฒนานัก เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557  read more+...
^ Back to Top