PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 3061
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับผลงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่า... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับผลงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่า เมื่อ 20 พฤษภาคม 2556  read more+...
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก... สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก เมื่อ 5 มีนาคม 2556  read more+...
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555... บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555  read more+...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกินจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-lea... ขอเชิญชวนเข้าร่วมกินจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-lea เมื่อ 25 มิถุนายน 2556  read more+...
^ Back to Top