PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 1007
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมฝึกซ้อมพิธีกระทำสัตย์ป... หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นป เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2555  read more+...
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อน... ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อน เมื่อ 31 มกราคม 2557  read more+...
แผนผังทางเข้าออก และที่จอดรถวันซ้อมรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลั... แผนผังทางเข้าออก และที่จอดรถวันซ้อมรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลั เมื่อ 24 มิถุนายน 2556  read more+...
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาว... ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ ขอเชิญ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2557  read more+...
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปี พ... ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปี พ เมื่อ 9 มกราคม 2556  read more+...
^ Back to Top