PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 1088
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมภาษาอาเซียนสำหรั... โครงการบริการวิขาการแก่สังคม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนเพ เมื่อ 6 สิงหาคม 2556  read more+...
เชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความเ... เชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความเพ เมื่อ 21 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน... ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อ 26 มกราคม 2558  read more+...
สำนักส่งเสริมวิชาการ จัดอบรมเขียนผลงานทางวิชาการ 2555... สำนักส่งเสริมวิชาการ จัดอบรมเขียนผลงานทางวิชาการ 2555 เมื เมื่อ 30 ตุลาคม 2555  read more+...
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ... "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่1" เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2556  read more+...
^ Back to Top