PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 3030
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการครู... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการครูผ เมื่อ 12 มีนาคม 2557  read more+...
กำหนดการ การเปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต... กำหนดการ การเปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้อนุม... ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมั เมื่อ 5 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกอง... ประกาศหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกอง เมื่อ 6 สิงหาคม 2556  read more+...
ประกาศจาก หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทย... ประกาศจาก หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทย เมื่อ 21 สิงหาคม 2556  read more+...
^ Back to Top