PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 2018
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ประกาศหน่วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต เร... ประกาศหน่วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต เร เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557  read more+...
โครงการสนับสนุนงบจัดการเรียนการสอนทางไกล... โครงการสนับสนุนงบจัดการเรียนการสอนทางไกล เมื่อ 26 มีนาคม 2557  read more+...
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ปีงบประมาณ พ... ตามที่ คณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ปร เมื่อ 20 ธันวาคม 2555  read more+...
การกู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาค... การกู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาค เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558  read more+...
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติม ป... ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประจำปีการ เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2557  read more+...
^ Back to Top