PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 1001
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
วิธีปริ๊นรายชื่อนักศึกษา... วิธีปริ๊นรายชื่อนักศึกษา เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์... เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้ารา เมื่อ 22 ตุลาคม 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน... ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อ 2 กันยายน. 2557  read more+...
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักน... ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักน เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
^ Back to Top