PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 1273
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภา คณาจารย์และข้... ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภา คณาจารย์และข้ เมื่อ 28 ตุลาคม 2556  read more+...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร... คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภ เมื่อ 21 ธันวาคม 2555  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับท... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับท เมื่อ 2 ตุลาคม 2558  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาล... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาล เมื่อ 17 ตุลาคม 2556  read more+...
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปี พ... ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปี พ เมื่อ 9 มกราคม 2556  read more+...
^ Back to Top