PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 3098
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำห... ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำห เมื่อ 7 สิงหาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้คณาจารย์นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้คณาจารย์นักศึกษา เจ้าหน้าที่ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ 24 กันยายน. 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือ... ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครเพื่อคัดเล เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558  read more+...
^ Back to Top