PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 1053
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกินจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-lea... ขอเชิญชวนเข้าร่วมกินจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-lea เมื่อ 25 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา เมื่อ 13 พฤษภาคม 2556  read more+...
โครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ เรื่อง “ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเ... โครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ เรื่อง “ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกต เมื่อ 24 มีนาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกอ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกอ เมื่อ 16 มิถุนายน 2557  read more+...
^ Back to Top