PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 2420
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556 ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (รอบสิทธิพิเศษ) 2556 เมื่อ 18 ธันวาคม 2555  read more+...
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการคัดสรร วิเคราะห์ องค์ความร... สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากร เมื่อ 28 มีนาคม 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน... ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อ 7 ตุลาคม 2557  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในก... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในก เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศฯ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ที่ผ่านการประเมินผลการป... ประกาศฯ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ที่ผ่านการประเมินผลการป เมื่อ 9 ตุลาคม 2557  read more+...
^ Back to Top