PCRU : การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Joomla (Work Shop Training)

เมื่อ : 25 มิถุนายน 2556
จำนวนคนดู : 2706
   

 โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training)”
วันที่ ๒ – ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 934 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง ก... ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานั เมื่อ 2 กรกฎาคม 2556  read more+...
เรื่อง รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง ... เรื่อง รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อ 7 ตุลาคม 2558  read more+...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร... คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภ เมื่อ 21 ธันวาคม 2555  read more+...
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจ... ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ประกาศจาก หน่วยแนะแนวนักศึกษา เรื่อง ประกาศนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่... ประกาศจาก หน่วยแนะแนวนักศึกษา เรื่อง ประกาศนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่ เมื่อ 21 สิงหาคม 2556  read more+...
^ Back to Top