PCRU : ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับกา

ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับกา

เมื่อ : 8 มีนาคม 2556
จำนวนคนดู : 3245
   

 ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ประจำปีการศึกษา 2556
(สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
ที่มีความประสงค์ที่จะทำเรื่องกู้ยืมเงิน (กรอ.) (ที่ยังไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์))

รายละเอียด ดังนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร1

2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการการให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษารายใหม่และรายเก่า (ที่ยังไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เท่านั้น)
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร2

3.ประกาศ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร3

4.ขั้นตอนการทำเรื่องกู้ยืม กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร4

5.แบบฟอร์มแบบคำร้องขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) มร.พช. ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร5

6.คณะและสาขาที่สามารถกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ.
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร6

7.ความแตกต่างของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่ เอกสาร7

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
ที่มีความประสงค์ที่จะทำเรื่องกู้ยืมเงิน (กรอ.) (ที่ยังไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

***อ่านเอกสารและดำเนินการขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง***
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
    เอกสาร 7
       
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ เมื่อ 3 กันยายน. 2556  read more+...
กำหนดการ การเปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต... กำหนดการ การเปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556  read more+...
ขอเชิญุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม... ขอเชิญุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อ 21 มิถุนายน 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุ... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุ เมื่อ 4 กันยายน. 2558  read more+...
^ Back to Top