PCRU : ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปี พ.ศ. 2556

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปี พ.ศ. 2556

เมื่อ : 9 มกราคม 2556
จำนวนคนดู : 4523
   

 

 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปี พ.ศ. 2556 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก สสวท. ให้เป็นศูนย์ผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท  รุ่นที่ 3  ประจำภาคเหนือ   สสวท.  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปี พ.ศ. 2556  

คุณสมบัติ  สำหรับข้าราชการครู ทุนสค.วค. ที่มีอายุราชการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ทุกรุ่น ใน 5 วิชาเอก คือ เคมี ชีววิทยา  ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  ทางเวปไซด์ http://www3.ipst.ac.th/dpst/  (2-31 ม.ค. 56)   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. เปิดรับสมัคร วันที่ 2-31 มกราคม 2556

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2556  ทางเวปไซด์ http://www3.ipst.ac.th/dpst/ 

3.  สอบข้อเขียน  (ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)  วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2556

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์  วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2556

5. สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2556

6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน  วันที่ 18  มีนาคม  2556 

7.  การรายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 1 เมษายน 2556

 

    เอกสาร 1
       
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประจำปีการ... ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประจำปีการ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557  read more+...
ประชามสัมพันธ์ "วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่... ประชามสัมพันธ์ "วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่ เมื่อ 28 กรกฎาคม 2556  read more+...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคั... ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคั เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558  read more+...
คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการ ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจา... คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการ ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจา เมื่อ 21 สิงหาคม 2556  read more+...
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕... กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕ เมื่อ 1 กันยายน. 2557  read more+...
^ Back to Top